Language

Naturalne adiuwanty w uprawie rolnej

Ochrona upraw przed szkodnikami, chorobami czy chwastami to zadanie niełatwe, gdyż stosowane środki ochrony roślin nie zawsze zapewniają odpowiedni poziom skuteczności. Na szczęście są środki, które mogą znacząco podnieść skuteczność działania środków ochrony roślin, a są nimi adiuwanty. Zobaczmy, jaki jest cel, rodzaje oraz jakie są korzyści ich stosowania.

Czym są adiuwanty?

Adiuwanty to preparaty nazywane również wspomagaczami, których zadaniem jest zniwelowanie czynników mających negatywny wpływ na skuteczność działania substancji czynnej zawartej w środkach ochrony roślin. Do najważniejszych czynników tego rodzaju należą nieodpowiednie warunki wilgotności czy temperatury powietrza podczas oprysków, nieodpowiednia jakość wody (za wysokie pH, zbyt duża twardość wody), ale również niedostateczne pokrycie powierzchni roślin preparatem używanym do oprysków. Może to być wynikiem zbyt szybkiego wysychania środków ochrony roślin, spływania ich z powierzchni liści czy krystalizacji na ich powierzchni.

Jak widać, lista czynników mających negatywny wpływ na skuteczność działania środków ochrony roślin jest bardzo duża, ale opracowane przez specjalistów adiuwanty mogą pomóc zmniejszyć ich negatywny wpływ. Preparaty te zawierają bowiem odpowiednie substancje, które zmieniają właściwości fizykochemiczne cieczy opryskowej, co znacząco podnosi skuteczność działania substancji aktywnej.

Rodzaje adiuwantów

Adiuwanty możemy podzielić według co najmniej kilku kryteriów. Pierwszym z nich, a zarazem najbardziej powszechnym, jest podział w zależności od tego, z jakimi środkami ochrony roślin mają być one stosowane. Według takiej klasyfikacji możemy wyróżnić:

Każdy z nich zawiera składniki, które są dopasowane do głównych problemów wpływających na skuteczność określonego środka ochrony roślin. Przykładem może być dodatek substancji rozpuszczającej pancerz chitynowy owadów w adiuwantach do insektycydów czy zastosowanie humektantów opóźniających wysychanie cieczy roboczej w adiuwantach do fungicydów.

Niektórzy dzielą adiuwanty również ze względu na miejsce ich podania. Dokonując podziału w ten sposób, możemy wyróżnić:

  • adiuwanty doglebowe
  • adiuwanty dolistne

Różnią się one nieco sposobem działania, gdyż adiuwanty doglebowe mają za zadanie zapewnić zatrzymanie środka ochrony roślin w strefie korzeniowej, podczas gdy adiuwanty stosowane ze środkami podawanymi dolistnie, mają na celu lepsze pokrycie powierzchni rośliny tym środkiem.

Adiuwanty możemy również podzielić ze względu na zakres działania. W tym podziale wyróżniamy:

  • adiuwanty jednokierunkowe
  • adiuwanty wielokierunkowe

Adiuwanty jednokierunkowe

Adiuwanty jednokierunkowe, jak sama nazwa wskazuje, skupiają się na usunięciu jednego czynnika mającego negatywny wpływ na skuteczność działania środków ochrony roślin. Mogą to być np. adiuwanty mineralne, czyli kondycjonery wody, które poprawiają jej pH i zmniejszają twardość. Wiele preparatów chwastobójczych i grzybobójczych jest bardzo wrażliwych na twardość i poziom pH wody, dlatego stosowanie takich adiuwantów może zapobiec ich rozkładowi hydrolitycznemu i podnieść skuteczność ich działania.

Mogą to być również sufraktanty, czyli substancje powierzchniowo czynne, które pozwalają zmniejszyć napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Dzięki nim możliwe jest lepsze pokrycie powierzchni roślin oraz zmniejszenie ryzyka spływania i odbijania się kropli cieczy opryskowej. W roli adiuwantów jednokierunkowych mogą być również używane wspomagacze olejowe, które stosowane są przede wszystkim do poprawy rozpuszczalności środków chwastobójczych. Mogą to być adiuwanty olejowe, czyli wspomagacze oparte na oleju parafinowym lub naturalne, których głównym składnikiem są estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Przydają się one przede wszystkim podczas stosowania herbicydów sulfonylomocznikowych, które znacznie lepiej się rozpuszczają, gdy zostaną one dodane do zbiornika opryskiwacza.

Każda z tych substancji wykazuje korzystny wpływ na działanie środków ochrony roślin, ale niestety żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie zapewnić szerokiego spektrum korzyści. Dlatego też w celu osiągnięcia znacząco lepszych efektów stosuje się adiuwanty wielofunkcyjne.

Adiuwanty wielofunkcyjne

W odróżnieniu od wyżej opisanych preparatów adiuwanty ​wielokierunkowe mają szerokie spektrum działania. Dzięki ich stosowaniu może zostać zniwelowanych wiele czynników negatywnie wpływających na działanie środków ochrony roślin. Stosując je ,można jednocześnie poprawić właściwości wody, zmniejszyć napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej, poprawić pokrycie powierzchni chwastów cieczą opryskową oraz ułatwić wnikanie substancji aktywnej do komórek roślin i owadów. Tak szerokie działanie powoduje, że adiuwanty wielokierunkowe znacząco poprawiają skuteczność działania stosowanych środków ochrony roślin, co w wymierny sposób przekłada się na jakość uprawy i późniejszych plonów

Adiuwanty naturalne

Wymieniając różne rodzaje adiuwantów, nie sposób nie wspomnieć o adiuwantach naturalnych. To preparaty, które najczęściej w swojej nazwie mają BIO, potwierdzający naturalne pochodzenie składników w nich zawartych. W preparatach tych znajdują się zatem oleje naturalne, zamiast olejów pochodzących z ropy naftowej czy składniki zapewniające bezpieczeństwo pszczół. Naturalne pochodzenie substancji w nich zawartych nie zmniejsza skuteczności ich działania, ale ma znaczący wpływ na zdecydowanie mniejsze skutki środowiskowe ich stosowania.

Dlaczego warto stosować adiuwanty?

Patrząc na zakres działania adiuwantów, nie powinno nas dziwić, że ich stosowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników oraz ogrodników uprawiających rośliny ozdobne na większą skalę. Dodając adiuwanty do stosowanych herbicydów, fungicydów czy insektycydów usuwają oni główne czynniki, które powodowały bardzo niską skuteczność działania tych środków. Warto dodać, że adiuwanty nie tylko zmieniają właściwości fizyko-chemiczne stosowanych preparatów, ale również wpływają na skuteczność ich działania w trudnych warunkach pogodowych. Mowa tutaj nie tylko o większej odporności zastosowanych preparatów na zmywanie z powierzchni roślin przez deszcz, ale również ograniczenie znoszenia cieczy opryskowej przez wiatr.

Poprawa dotarcia substancji aktywnej do wnętrza roślin sprawia, że nawet mniejsze dawki herbicydów, fungicydów i insektycydów powodują skuteczną ochronę roślin. Dzięki temu można obniżyć koszty związane z ochroną roślin, zmniejszyć skutki środowiskowe wnikające z ich używania oraz poprawić jakość i wielkość osiąganych plonów.

Jak stosować adiuwanty?

Stosowanie adiuwantów wymaga przede wszystkim doboru odpowiedniego preparatu do rodzaju stosowanych herbicydów oraz środków grzybobójczych czy insektobójczych. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na opakowaniach adiuwantów, więc przed zakupem koniecznie należy to sprawdzić.

Warto wiedzieć, że niektóre adiuwanty są przeznaczone do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin różnego rodzaju. Przykładem takiego adiuwanta jest Atpolan 80 EC, który może być stosowany do wspomagania działania herbicydów i fungicydów stosowanych dolistnie. Inne natomiast powinno się stosować wyłącznie z tymi środkami ochrony roślin, do których zostały one przeznaczone, a połączenie ich z innymi preparatami może obniżyć skuteczność ich działania.

Oprócz odpowiedniego doboru adiuwanta do środka ochrony roślin należy szczególną uwagę zwrócić na jego dawkowanie. Jej wielkość zależy od systemu, w jakim stosowane są opryski, gdyż dawka adiuwanta zależy nie tylko od tego, na jakim areale ma być wykonany oprysk, ale również od tego, czy mamy do czynienia ze środkami ochrony roślin stosowanymi w małych dawkach oraz, czy stosowane są opryski niskoobjętościowe, czy może wręcz odwrotnie. Te wszystkie czynniki wpływają na określenie dawki adiuwanta odpowiedniego w danej sytuacji, która ma kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.

Dodaj komentarz