Język

Formularz zwrotu

Formularz odstąpienia od umowy

zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl

 

 

 

Adresat:                              Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk

  1. Mokra 7, 32-005 Niepołomice

 

Treść odstąpienia:          Ja/My, niżej podpisany/a/i _________________________________________

zamieszkały/a/li _________________________________________________

niniejszym oświadczam/y, że odstępuję/emy od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk w  dniu ____________, przedmiot której otrzymano w dniu_______________________________.

 

Proszę o dokonanie zwrotu ceny na rachunek bankowy o numerze___________________________.

 

 

____________________

data odstąpienia

____________________

podpis konsumenta

 

 

*Formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku  chęci odstąpienia od zawartej umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu sprzedaży.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia rzeczy.
  2. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, a także w innych przypadkach określonych w w/w ustawie, w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (Zamawiającego) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar produkowany na zamówienie);
  2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  1. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy (którym może być wypełniony formularz odstąpienia) powinno zostać przesłane na adres Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący wysyła towar na własny koszt.
  3. Zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego w przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedającego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku, w którym Kupujący wysyła wypełnione przez niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zwrot ceny następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.