Język

Regulamin sklepu

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO 

sklep.agromix.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl (Sklep), jest Roman Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk z siedzibą w Niepołomicach (32-005) przy ul. Mokrej 7, Regon: 003925537, NIP: 6830001115 (Sprzedający).
 2. Adres korespondencyjny Sklepu to: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk, Mokra 7, 32-005 Niepołomice. Adres poczty elektronicznej Sklepu to: sklep@agromix.com.pl oraz numer telefonu: +48 12 2811008. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 96861900060060060908960002. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00.
 3. Kupującym jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i/lub za jego pośrednictwem dokonuje zakupu. Kupującym może być zarówno podmiot wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą (Przedsiębiorca), jak i osoba fizyczna dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument).
 4. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin), wydanym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach w nim przewidzianych, w szczególności określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację Regulaminu. W przypadku składania Zamówienia, akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego określonego pola wyboru (checkbox) dostępnego w Sklepie. Korzystając ze Sklepu Kupujący zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja na stronie Sklepu mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu wymagane jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 7. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 §2 Konto Kupującego

 1. W ramach funkcjonalności Sklepu, Kupujący ma możliwość założenie w Sklepie własnego Konta. Posiadanie Konta nie jest konieczne dla złożenia Zamówienia i zawarcia umowy ze Sprzedającym.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania), nr telefonu, adres e-mail, dane do faktury (jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT), login oraz hasło do logowania.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1 ust. 2.

 §3 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w Sklepie. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Kupujący.
 3. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami – dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Składanie zamówień przez Kupującego na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia.
 6. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
 7. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub zbliżonego);
 8. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
 9. zarejestrowania Konta, zalogowania się do Konta lub podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
 10. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować;
 11. dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku “zamawiam i płacę” lub zbliżonego), dokonanie Zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówienie;
 12. potwierdzenia Zamówienia, poprzez kliknięcie w link przesłany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail;
 13. Przed dokonaniem przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
 14. zamówione towary;
 15. łączną cenę zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych zamówieniem towaru przez Kupującego lun – gdy charakter Zamówienia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny – informację o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych ewentualnych kosztach;
 16. Po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
 17. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
 18. wybrany sposób płatności;
 19. wybrany sposób dostawy;
 20. numer zamówienia.
 21. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania Zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego. Sprzedający może odmówić dokonania zmiany.
 22. Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 23. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail w celu:
 24. zaakceptowania Zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia i powoduje, że Sprzedający zobowiązany jest zrealizować Zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu. Wiadomość e-mail będzie zawierała podsumowanie informacji na temat zamówienia:
 25. numer zamówienia
 26. dane Kupującego, w tym adres dostawy;

iii. zamówione towary wraz z ich łączną ceną

 1. wybrany sposób płatności;
 2. wybrany sposób dostawy.;
 3. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy, przy czym odmowa przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego może nastąpić z następujących powodów;
 4. brak możliwości realizacji zamówienia leżący po stronie producenta towaru;

iii. wskazanie przez Kupującego adresu dostawy nieistniejącego lub znajdującego się poza granicami Polski;

 1. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy, do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego, jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie i wybór możliwości otrzymania faktury VAT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po doręczeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego, jeśli faktura VATw formie papierowej nie została dołączona do przesyłki z zamówieniem.

§4 Realizacja Zamówienia

 1. Przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym mowa w 1 ust. 2 Regulaminu lub po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji płatności z wykorzystywanego przez Sprzedającego systemu ją obsługującego.
 2. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedający dokonuje wysyłki zamówienia w sposób wybrany przez Kupującego. Zamówiony towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy towaru do Kupującego lub gotowości towaru do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującego na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.
 5. W dniu wysłania towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego stosowna informacja.
 6. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sprzedającego przez dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny adres.

§5 Odstąpienie od umowy i inne prawa Kupującego

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy oferowany przez Sprzedającego sposób dostarczenia rzeczy.
 2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1. nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem, jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, a także w innych przypadkach określonych w ustawie, w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
 1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar produkowany na zamówienie);
 2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dla skuteczności odstąpienia od umowy pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem. Wraz z przedmiotem umowy Sprzedający dostarcza Kupującemu będącemu Konsumentem formularz odstąpienia od umowy, który po jego wypełnieniu przez Zamawiającego odpowiada wymogom oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu nie musi być obowiązkowo złożone na tym formularzu.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący będącemu Konsumentem odsyła towar do siedziby Sprzedającego na własny koszt.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedającego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego będącego Konsumentem o zgodności towaru z zamówieniemi oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Celem skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH),
 • sądów polubownych, w tym stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 • Szczegółowy, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedającym można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§6 Rękojmia i reklamacja

 1. Kupujący powinien zapoznać się z opisem towaru, który zamierza zamówić, w szczególności czy odpowiada on jego oczekiwaniom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący może mailowo lub telefonicznie zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące produktu.
 2. Umową sprzedaży objęte są nowe towary. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru, Kupujący będący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia żądań z tytułu rękojmi za wady towaru, zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą, strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru podlega wyłączeniu.
 3. Niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za rzecz sprzedaną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w 1 ust. 2. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, za wyjątkiem sytuacji, w której dla oceny zasadności reklamacji konieczne okaże się dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego – w takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru przez Kupującego.
 4. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Kupujący – koszty te będą zwracane Kupującemu przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Koszty odesłania towaru przez Sprzedającego z powrotem do Kupującego ponosi Sprzedający.

§7 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących.
 3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną.
 4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody poprzez wypełnienie formularza w Sklepie.
 5. Kupujący może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres Sklepu, dokonując wyboru odpowiedniej opcji na stronie Sklepu lub klikając link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
 6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Każdy „Newsletter” lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:
 8. informację o nadawcy;
 9. określenie treści wiadomości w polu „temat”;
 10. informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Kupującego).

 §8 Inne prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Sklepu, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu.
 3. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z treści zamieszonych na stronie Sklepu wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego.

§9 Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących, a także wykorzystywania w ramach funkcjonowania Sklepu plików typu „cookies” określa Polityka Prywatności sklepu internetowego www.sklep.agromix.com.pl.

 §10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu jako całości oraz poszczególnych elementów prezentowanych na stronie Sklepu, w tym prawa oznaczeń towarów przysługują odpowiednio Sprzedającemu bądź podmiotom trzecim. Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego lub podmiotów trzecich jest zabronione.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu po zaakceptowaniu przez Sprzedającego Zamówienia nie ma wpływu na to Zamówienie.