Polityka prywatno艣ci

搂1 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cych korzystaj膮cych ze sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl (Sklep) w rozumieniu przepis贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej jako聽RODO) jest Roman Szewczyk prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Zak艂ad Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk z siedzib膮 w Niepo艂omicach (32-005) przy ul. Mokrej 7, Regon: 003925537, NIP: 6830001115 (Administrator).
 2. Administrator przetwarza informacje dotycz膮ce Kupuj膮cych, w tym informacje maj膮ce charakter danych osobowych, z zachowaniem obowi膮zuj膮cych w tym zakresie przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z RODO oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpiecze艅.
 3. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci ma zastosowanie do danych osobowych kupuj膮cych w Sklepie, a聽tak偶e innych os贸b fizycznych, kt贸re korzystaj膮 ze Sklepu, a w szczeg贸lno艣ci: os贸b fizycznych, kt贸re dokonuj膮 jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wy偶ej wskazanej stronie internetowej i os贸b zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (dalej 艂膮cznie jako聽Kupuj膮cy).
 4. Korzystaj膮c z us艂ug 艣wiadczonych przez Sklep, Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na:
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udost臋pnianie i usuwanie danych osobowych Kupuj膮cego przez Sprzedaj膮cego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezb臋dnym do 艣wiadczenia us艂ug przez Sklep;
  • przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, o kt贸rych mowa w ust. w celu i zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji zam贸wienia. Zgoda obejmuje w szczeg贸lno艣ci przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesy艂ki.
 5. Potwierdzenie wyra偶enia zgody, o kt贸rej mowa w ust. 4 nast臋puje poprzez klikni臋cie przez Kupuj膮cego pola wyboru (checkbox) dost臋pnego w Sklepie podczas z艂o偶enia zam贸wienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych mo偶e zosta膰 w dowolnym momencie odwo艂ana. Cofni臋cie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe Kupuj膮cych przetwarzane s膮 przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zw艂aszcza:
  • 艣wiadczenia dost臋pnych w jego ramach us艂ug lub ich element贸w, w szczeg贸lno艣ci w celu wywi膮zania si臋 z zawartej umowy sprzeda偶y;
  • marketingu us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora 鈥 w przypadku wyra偶enia na to zgody przez Kupuj膮cego;
  • przesy艂ania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zam贸wionej poczty elektronicznej (Newsletter) 鈥 w przypadku wyra偶enia na to zgody przez Kupuj膮cego;
  • dostosowania Sklepu do potrzeb Kupuj膮cych oraz innych os贸b korzystaj膮cych ze Sklepu;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;
  • wyja艣nienia okoliczno艣ci niedozwolonego korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
  • ewentualnego dochodzenia roszcze艅;
  • tworzenia wewn臋trznych raport贸w i analiz oraz statystyk ogl膮dalno艣ci podstron Sklepu.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia umowy sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia takiej umowy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotycz膮cych Kupuj膮cych odpowiednim organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮 i zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.
 9. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powy偶szym informacje dotycz膮ce Kupuj膮cych lub osoby korzystaj膮cej z serwisu mog膮 zosta膰 powierzone wy艂膮cznie podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorom, gwarantuj膮cym nale偶yty poziom bezpiecze艅stwa powierzanych danych osobowych. W szczeg贸lno艣ci w przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora. Ponadto w przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi.
 10. Dane dotycz膮ce Kupuj膮cego lub innej osoby fizycznej korzystaj膮cej ze Sklepu, w tym dane osobowe, b臋d膮 przechowywane przez okres nie d艂u偶szy ni偶 to jest konieczne w zwi膮zku z korzystaniem z Sklepu oraz zabezpieczeniem roszcze艅 Stron, a nast臋pnie zostan膮 usuni臋te z聽systemu.
 11. Ka偶demu Kupuj膮cemu przys艂uguje uprawnienie do dost臋pu swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupe艂nienia, 偶膮dania ich usuni臋cia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a tak偶e prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak r贸wnie偶 prawo do cofni臋cia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem pisemnie lub mailowo, za po艣rednictwem adres贸w:聽Mokra 7, 32-005 Niepo艂omice聽oraz sklep@agromix.com.pl. W聽przypadku usuni臋cia danych warunkuj膮cych korzystanie z okre艣lonych funkcji Sklepu Kupuj膮cy traci mo偶liwo艣膰 korzystania z nich.
 12. Je偶eli Kupuj膮cy zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych os贸b (w tym ich imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mo偶e to uczyni膰 jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa i d贸br osobistych tych os贸b.

搂2 DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ORAZ PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, 偶e z momentem po艂膮czenia si臋 przez Kupuj膮cego lub inn膮 osob臋 fizyczn膮 ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia si臋 informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urz膮dzenia ko艅cowego Kupuj膮cego, z kt贸rego Kupuj膮cy 艂膮czy si臋 ze Sklepem. Administrator informuje tak偶e, 偶e b臋dzie przetwarza艂, zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, r贸wnie偶 dane dotycz膮ce numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urz膮dzenia ko艅cowego Kupuj膮cego korzystaj膮cej ze Sklepu, a tak偶e czasu po艂膮czenia wskazanych os贸b ze Sklepem oraz inne dane dotycz膮ce aktywno艣ci Kupuj膮cego w Sklepie. Wspomniane dane s膮 przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania og贸lnych informacji statystycznych, na co Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋.
 2. Administrator o艣wiadcza, 偶e wykorzystuje narz臋dzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak聽Google Analytics聽oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywno艣ci Klienta i jego zachowaniu w Sklepie.
 3. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne, tzw.聽cookies) w celu gromadzenia informacji zwi膮zanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupuj膮cego lub inn膮 osob臋 fizyczn膮.
 4. W ramach Sklepu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w聽cookies:
  • sesyjne 鈥 pliki tymczasowe, kt贸re przechowywane s膮 w Urz膮dzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wy艂膮czenia oprogramowania;
  • sta艂e 鈥 pliki przechowywane w Urz膮dzeniu Klienta przez okre艣lony w parametrach plik贸w聽cookies聽lub do czasu ich usuni臋cia przez Klienta.
 5. W ramach Sklepu stosowane s膮 nast臋puj膮ce kategorie plik贸w聽cookies:
  • niezb臋dne 鈥 umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu,
  • wydajno艣ciowe 鈥 umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • funkcjonalne 鈥 umo偶liwiaj膮ce zachowanie wybranych przez Klienta ustawie艅 i聽identyfikacj臋 zawarto艣ci koszyka Klienta,;
  • reklamowe 鈥 umo偶liwiaj膮ce dostarczenie Klientowi tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowa艅.
 6. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dost臋pu do w/w informacji elektronicznych jest wy艂膮cznie zwi臋kszenie funkcjonalno艣ci us艂ug, w szczeg贸lno艣ci:
  • utrzymania sesji Kupuj膮cego;
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupuj膮cych;
  • tworzenia statystyk;
  • prezentacji reklam internetowych o tre艣ci najbardziej zbli偶onej do zainteresowa艅 Kupuj膮cego;
  • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym g艂osowaniem przez te same osoby.
 7. Wskazane wy偶ej informacje elektroniczne nie maj膮 na celu gromadzenia danych osobowych Kupuj膮cych, nie zmieniaj膮 konfiguracji jego komputera, nie s艂u偶膮 do instalowania b膮d藕 deinstalacji jakichkolwiek program贸w komputerowych, wirus贸w lub trojan贸w, nie ingeruj膮 w integralno艣膰 systemu b膮d藕 danych Kupuj膮cego, nie s膮 przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mog膮 by膰 w ka偶dym momencie usuni臋te przez Kupuj膮cego za pomoc膮 ustawie艅 wykorzystywanej przez Kupuj膮cego przegl膮darki internetowej.
 8. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dym momencie okre艣lenia warunk贸w przechowywania lub uzyskiwania dost臋pu przez Administratora do plik贸w聽cookies聽za pomoc膮 ustawie艅 wykorzystywanej przez Kupuj膮cy przegl膮darki internetowej.
 9. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dym momencie uniemo偶liwienia przechowywania przez Administratora plik贸w聽cookies聽na komputerze Kupuj膮cego.

搂3 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Je偶eli Kupuj膮cy zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych os贸b (w tym ich imi臋 i聽nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mo偶e to uczyni膰 jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa i d贸br osobistych tych os贸b.
 2. Administrator o艣wiadcza, i偶 do艂o偶y stara艅, aby zapewni膰 Kupuj膮cym wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia maj膮ce wp艂yw na bezpiecze艅stwo przekazu informacji, w tym r贸wnie偶 dotycz膮ce podejrzenia udost臋pniania plik贸w zawieraj膮cych wirusy i innych plik贸w o podobnym charakterze lub innych ani偶eli pliki tre艣ci o聽podobnym charakterze, nale偶y zg艂asza膰 Administratorowi na adres poczty elektronicznej Administratora (sklep@agromix.com.pl).
 3. Administrator zastrzega, 偶e w przypadku, w kt贸rym na stronie internetowej Sklepu zamieszczany jest link prowadz膮cy do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, Administrator nie odpowiada ani za zawarto艣膰 tych偶e stron, ani za stopie艅 ochrony prywatno艣ci realizowany przez administrator贸w tych stron. Podejmuj膮c decyzj臋 o przej艣ciu na takie strony, Kupuj膮cy czyni to na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰. Administrator zach臋ca do zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci realizowan膮 przez te strony, zanim Kupuj膮cy udost臋pni im swoje dane osobowe.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszej Polityki Bezpiecze艅stwa. O聽wszelkich zmianach Polityki Prywatno艣ci Kupuj膮cy b臋d膮 informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie g艂贸wnej Sklepu.