Language

Polityka prywatności

§1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze sklepu internetowego sklep.agromix.com.pl (Sklep) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) jest Roman Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk z siedzibą w Niepołomicach (32-005) przy ul. Mokrej 7, Regon: 003925537, NIP: 6830001115 (Administrator).
 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych kupujących w Sklepie, a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (dalej łącznie jako Kupujący).
 4. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep, Kupujący wyraża zgodę na:
 5. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;
 6. przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w ust. w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 7. Potwierdzenie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru (checkbox) dostępnego w Sklepie podczas złożenia zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 8. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:
 9. świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów, w szczególności w celu wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży;
 10. marketingu usług świadczonych przez Administratora – w przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego; 
 11. przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej (Newsletter) – w przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego; 
 12. dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu;
 13. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu; 
 14. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 15. ewentualnego dochodzenia roszczeń; 
 16. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.
 17. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 19. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących lub osoby korzystającej z serwisu mogą zostać powierzone wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorom, gwarantującym należyty poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych. W szczególności w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Ponadto w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi.
 20. Dane dotyczące Kupującego lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu oraz zabezpieczeniem roszczeń Stron, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 21. Każdemu Kupującemu przysługuje uprawnienie do dostępu swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisemnie lub mailowo, za pośrednictwem adresów: Mokra 7, 32-005 Niepołomice oraz sklep@agromix.com.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji Sklepu Kupujący traci możliwość korzystania z nich.
 22. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 §2 Dane techniczne i technologiczne oraz pliki cookies

 1. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego lub inną osobę fizyczną ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, z którego Kupujący łączy się ze Sklepem. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego korzystającej ze Sklepu, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Sklepem oraz inne dane dotyczące aktywności Kupującego w Sklepie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych, na co Kupujący wyraża zgodę.
 2. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Klienta i jego zachowaniu w Sklepie.
 3. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne, tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę fizyczną.
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 5. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania;
 6. stałe – pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 7. W ramach Sklepu stosowane są następujące kategorie plików cookies:
 8. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 9. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 10. funkcjonalne – umożliwiające zachowanie wybranych przez Klienta ustawień i identyfikację zawartości koszyka Klienta,;
 11. reklamowe – umożliwiające dostarczenie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 12. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do w/w informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
 13. utrzymania sesji Kupującego;
 14. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
 15. tworzenia statystyk;
 16. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
 17. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 18. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupujących, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
 19. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do plików cookies za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupujący przeglądarki internetowej.
 20. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora plików cookies na komputerze Kupującego.


§3 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 2. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej Administratora (sklep@agromix.com.pl).
 3. Administrator zastrzega, że w przypadku, w którym na stronie internetowej Sklepu zamieszczany jest link prowadzący do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, Administrator nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Kupujący czyni to na własną odpowiedzialność. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Kupujący udostępni im swoje dane osobowe.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Kupujący będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu.